Walne Zebranie

Protokół z Walnego Zebrania Stowarzyszenia "Klub Otrycki"

28 października 2000 roku w byłej knajpie Komisarza obyło się Walne Zebranie Klubu Otryckiego. Otworzył je Baltazar, a poprowadził Andrzej Pawlik.

Sprawozdanie Rady Otryckiej z działalności Stowarzyszenia w 2000 r. przedstawił Grzegorz Kajdrowicz:

 • Wykorzystanie bazy noclegowej nie było w czasie tego roku zbyt duże. Udało zorganizować się tylko trzy obozy: "Dni Filmowe na Otrycie" (czerwiec 2000), obóz "Pieczenie barana" (wrzesień 2000), Sylwester.
 • Główne działania zostały skierowane na przeprowadzenie prac remontowych Chaty. Wstawiono nowe szyby na południowej ścianie Chaty, w łazience ocieplono okna, przeprowadzono wykopy pod kanalizację, a także zakupiono i wniesiono na górę kręgi. Prowadzone są również rozmowy na temat możliwości wykopania studni na Otrycie. Ograniczony zakres prac wynika z braku środków na zatrudnienie ekipy specjalistów i wielu niezbędnych materiałów.
 • Dzięki członkom Stowarzyszenia (a szczególnie Igorowi Czajce) powstała oficjalna strona Internetowa Stowarzyszenia Klub Otrycki i Chaty Socjologa (http://otryt.of.pl).
 • Prowadzone są rozmowy z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym o nawiązaniu współpracy przy tworzeniu i przeprowadzaniu akcji edukacyjnych i ekologicznych.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Jacek Żebrowski.

Głosowanie nad absolutorium dla ustępującej Rady Otryckiej:
Andrzej Pawlik postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Otryckiej w składzie: Grzegorz Kajdrowicz - prezes, Jakub Krupa - skarbnik, Krzysztof Tymicki - sekretarz.
Zebranie udzieliło absolutorium Radzie Otryckiej 15 głosami za i 5 wstrzymującymi się.

Głosowanie nad absolutorium dla ustępującej Komisji Rewizyjnej w składzie: przewodniczący Krzysztof Kazimierczak, Andrzej Pawlik, Jacek Żebrowski. Zebranie udzieliło absolutorium Komisji Rewizyjnej 19 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.

Do Stowarzyszenia przyjęci zostali nowi członkowie:

 • Katarzyna Bator
 • Jan Wasilewicz
 • Patryk Słowicki
 • Aleksander Marchlewski
 • Leszek Popowicz
 • Krzysztof Markuszewski

Od tej chwili nowi członkowie mieli już prawo głosu.

Wybór Prezesa i członków Rady Otryckiej

Zgłoszono kandydatury: Grzegorza Kajdrowicza, Igora Czajkę, Jakuba Krupę, Mariusza Twardowskiego i Andrzeja Pawlika, ale jedynie Grzegorz Kajdrowicz i Jakub Krupa wyrazili zgodę na wzięcie czynnego udziału w wyborach.

Zebranie zdecydowało, iż głosowanie będzie tajne i powołało Komisję Skrutacyjną w składzie: Krzysztof Kazimierczak i Jacek Żebrowski. Po głosowaniu Komisja ogłosiła wyniki: oddano 25 głosów w tym 24 głosy ważne; 12 głosów oddano na kandydaturę Grzegorza Kajdrowicza, 9 na Jakuba Krupę, 3 osoby wstrzymały się.
Prezesem Stowarzyszenia został Grzegorz Kajdrowicz.

Na wniosek Arkadiusza Jareckiego Walne Zebranie 19 głosami za i 2 wstrzymującymi się (pozostali członkowie Stowarzyszenia byli chwilowo nieobecni) przyjęło wniosek, aby Rada Otrycka składała się z 3 członków i Prezesa.

Odbyło się głosowanie na członków Rady Otryckiej:

 • na Igora Czajkę oddano 21 głosów za
 • za Janem Wasilewiczem głosowało 17 osób
 • za Jackiem Żebrowskim 18 osób
 • na Pawła Kociszewskiego oddano 9 głosów za

Zebranie uchwaliło, iż w skład Rady Otryckiej wchodzą: Igor Czajka, Jacek Żebrowski, Jan Wasilewicz i Prezes Grzegorz Kajdrowicz.

Wybór członków Komisji Rewizyjnej:

Walne zebranie w skład Komisji Rewizyjnej przyjęło: Krzysztofa Kazimierczaka (21 głosami za i 2 wstrzymującymi się), Andrzeja Pawlika (22 głosami za i 1 wstrzymującymi się), Piotra Talarka (15 głosami za, 1 przeciw i 7 wstrzymującymi się).

Omówienie potrzeb remontowych Chaty

Grzegorz Kajdrowicz stwierdził, iż stan techniczny Chaty jest niezadowalający. W ciągu najbliższego roku należy wyremontować dach, ocieplić salę Kominkową, wyremontować kominek, wymienić podłogi, przebudować kuchnię i wyremontować Lektorium.

Wolne wnioski

 • Na wniosek Krzysztofa Kazimierczaka Walne Zebranie uchwaliło, iż Rada Otrycka do 31.01.2001r. ma przygotować i przedstawić członkom Stowarzyszenia sprawozdanie finansowe zamykające rok 2000.
 • Na wniosek Andrzeja Pawlika (19 głosami za i 3 wstrzymującymi się) Rada Otrycka do 15.12.2000. została zobowiązana do przygotowania preliminarza prac technicznych, które należy wykonać w Chacie.
 • Walne Zebranie zobligowało Radę Otrycką do powiadomienia wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie spotkania w sprawie prac remontowych w Chacie.
 • Walne Zebranie na wniosek Krzysztofa Kazimierczaka 21 głosami za i 1 przeciw postanowiło, iż do 01.12.2000. Rada Otrycka ma przedstawić opis stanowiska i obowiązki gospodarza Chaty oraz plan prac dla niego na najbliższe cztery miesiące.

protokołowała
Małgorzata FrankowskaMusisz być zalogowany by dodać komentarz.

Stowarzyszenie Klub Otrycki © 2011