Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Klub Otrycki"
za okres jesień 2000/jesień 2001

Miniony okres nie przyniósł istotnych zmian w działalności Stowarzyszenia. Większość prac koncentrowało się na sprawach organizacyjno - prawnych oraz remontowych Chaty.

 1. Za pozytyw należy uznać załatwienie kwestii prawnych związanych z wpisem Stowarzyszenia do Rejestru Sądowego, co nastąpiło w terminie zwalniającym nas od dodatkowych opłat rejestracyjnych. Uporządkowano także w minionym okresie kwestie oficjalnej sprawozdawczości Stowarzyszenia. W terminie zostały złożone wszystkie wymagane przez urząd skarbowy dokumenty za 2000 rok oraz załatwiono sprawy braku dokumentacji w latach poprzednich. Uporządkowano kwestie gospodarza Chaty, poprzez ustalenie zakresu jego obowiązków oraz niezbędnych prac remontowych. Należy stwierdzić, że przy ograniczonych środkach, jakimi dysponujemy, w Chacie dokonano wielu pozytywnych zmian (wymiana podłogi w sali Kominkowej, remont kominka, łazienki, wykonanie odpływu wody w kuchni i łazience). Prace Gospodarza w tym aspekcie należy ocenić pozytywnie.

 2. Trudno jest Komisji Rewizyjnej wypowiedzieć się na temat prawidłowości rozliczeń finansowych dokonywanych w Chacie, ponieważ Rada Otrycka nie dostarczyła nam raportu o ich przebiegu oraz stanu finansów Stowarzyszenia. Ten bardzo istotny element pracy Rady Otryckiej jakim jest sprawozdawczość finansowa wymaga zdecydowanie większej uwagi całej Rady z Prezesem na czele. Wierzymy, że nowa Rada Otrycka weźmie to sobie do serca i doprowadzi do istotnej poprawy w tym zakresie.

 3. Kwestią, jaka wzbudzała w minionym okresie dyskusje wśród członków Stowarzyszenia, był zakres obowiązków Gospodarza jako organizatora funkcjonowania Chaty. Komisja Rewizyjna przyjrzała się tej kwestii i chce zwrócić uwagę na następujące problemy:

  - Spojrzenie na obecnego Gospodarza przez pryzmat poprzedniego (i to raczej z ostatnich lat jego funkcjonowania) nie może wywołać innego obrazu, jak osoby skrytej i nie narzucającej swojej woli. Nie wiemy czy z biegiem czasu, jak Gospodarz nas pozna i poczuje się pewniej w Chacie, nie zatęsknimy do obecnego stanu rzeczy.

  - Kwestia nas samych. Wszyscy podlegamy niekorzystnym zmianom zachodzącym w życiu codziennym, musimy je odreagować. Czy jednak w ten sposób? Pobyt podczas imprezy wrześniowej był bardzo pouczający. Trzeba stwierdzić wprost, że nie czujemy się już grupą. Może do tego tęsknimy, ale nie mamy chęci do robienia czegokolwiek, żeby tak było. Potrzebna jest nam osoba, która sprowadziłaby nas do realiów otryckich i zmusiła do działań, których wymaga pobyt w Chacie (a może jesteśmy świadkami tworzenia się nowych realiów otryckich?!). Czy tej funkcji powinien podjąć się Gospodarz?

  - Uważamy, że w przypadku, gdy w Chacie są członkowie Stowarzyszenia, do nich należy rola organizatora (a immanentne lenistwo i potrzeba, żeby inni za nas podejmowali działania, nie jest problemem Rady tylko wielu spośród nas). Komisja Rewizyjna stwierdza jednak, że w tej sytuacji Rada Otrycka popełniła błąd. Po pierwsze - zdając sobie sprawę ze zdarzeń mających miejsce, nie przeciwdziałała im, a po drugie - nie wyznaczyła osoby odpowiedzialnej za organizację i przygotowanie imprezy.

  - Podejście do turystów. Gospodarz wykonuje tę funkcję w sposób poprawny. Nie wita ich jak gości w swoim domu, ale informuje o istotnych sprawach, pokazuje miejsce do spania i przekazuje w „ręce” osób znajdujących się w Chacie (a to zostawiamy bez komentarza).

  - Kwestia drewna. Wymaga ona jasnego określenia: czy do obowiązków Gospodarza należy przygotowanie drewna dla obozu? Czy do obozu, grupy będącej w Chacie, należy przygotowanie drewna dla siebie i na zimę? Myślimy, że w tej kwestii Rada Otrycka powinna jasno określić wymagane standardy i aktywniej nadzorować pracę Gospodarza w zakresie ich wypełniania.

 4. Jednym z istotnych problemów funkcjonowania Stowarzyszenia, stała się kwestia nie wywiązywania się członków ze statutowego obowiązku płacenia składek (& 14 pkt. 4). Nie tylko zagraża to prawnemu istnieniu Stowarzyszenia, ale również świadczy o dość niefrasobliwym podejściu do obowiązków członkowskich. Rozumiemy, że sytuacja finansowa niektórych osób nie pozwala im na opłacenie składek w terminie, brak jednak poinformowania o tym Rady Otryckiej (nie kontaktowanie się nawet w przypadku wysłania listu czy e-maila z przypomnieniem), wzbudza nasze zdziwienie. Rada Otrycka posiada kompetencje, utrzymania w przypadkach uzasadnionych członkostwa w Stowarzyszeniu (& 15 pkt 3), należy dać jej jednak szansę oceny, czy takie okoliczności zachodzą. Rada Otrycka w minionym okresie korzystała z zapisów & 15 pkt 3, nie przekraczając w konkretnych sytuacjach swoich kompetencji.

 5. Komisja Rewizyjna zgodnie z & 25 pkt 4 wnioskuje do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium dla:
  1) Rady Otryckiej w składzie: Grzegorz B. Kajdrowicz, Jacek Żebrowski, Jan Wasilewicz, Igor Czajka.
  2) Prezesa Stowarzyszenia Grzegorza B. Kajdrowicza

Krzysztof KazimierczakMusisz być zalogowany by dodać komentarz.

Stowarzyszenie Klub Otrycki © 2011