Sprawozdanie KR

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Klub Otrycki
za 2005 rok.

I. Realizacja zadań statutowych.

W okresie 2004/2005 działały wszystkie statutowe organy Stowarzy-szenia. Rada Otrycka na bieżąco kierowała pracami Stowarzyszenia, koncentrując się na działaniach związanych z dalszą odbudową Chaty.

Ograniczone środki finansowe stanowiły poważną przeszkodę w realizacji wszystkich niezbędnych działań. Mimo to, można stwierdzić, że prace budowlano-remontowe zostały przeprowadzone prawidłowo. Udało się m.in. zakończyć większość robót zewnętrznych, a dzięki pomocy osób związanych z Otrytem w latach minionych, zostały położone gonty, co umożliwiło montaż piorunochronu. Faktycznie pozostały do wykonania prace wykończeniowe wewnątrz Chaty oraz montaż niezbędnego wyposażenia.

Nie należy jednak zapominać, że choć główne prace budowlane zostały już ukończone, to do pełnego zamknięcia procesu odbudowy pozostało jeszcze sporo pracy, a co za tym idzie także kosztów. W tym kontekście martwi nieco mniejsza ostatnio aktywność członków RO w zakresie pozyskiwania nowych sponsorów i dotacji, jak też „egzekwowania" zobowiązań bądź obietnic wcześniej uzyskanych.

Niestety nie udało się w sposób zadawalający rozwiązać kwestii ujęć wodnych. Powinno to stanowić, oprócz dokończenia odbudowy Chaty, jeden z głównych celów budowlanych, jakie powinna postawić sobie nowa Rada Otrycka. Ujęcie wodne jest również niezbędnym elementem funkcjonowania bazy turystycznej na Otrycie, której prawidłowe działanie może zapewnić nam wpływ bieżących środków niezbędnych do kontynuowania prac związanych z odbudową Chaty.

Nie zostało także przeprowadzone w prawidłowy sposób rozeznanie możliwości ubezpieczenia Chaty - tak od strony materialnej, jak również od odpowiedzialności cywilnej.

Spośród pozytywnych elementów w pracach Stowarzyszenia warto zwrócić uwagę na rozwój nowych form działalności: m.in. spotkań w Warszawie (prezentacja filmów, dyskusje naukowe), organizowanie obozów studenckich czy rozszerzenie współpracy z innymi podmiotami prowadzącymi działalność podobną do tej, jaką zajmuje się Stowarzyszenie. Nastąpiła też wyraźna integracja środowiska otryckiego, która zaowocowała szeregiem wspólnych wyjazdów narciarskich czy windsurfingowych. Jest to nowa formuła działalności stymulowana przez Stowarzyszenie, o tyle ciekawa, że pozwala realizować potrzeby członków Stowarzyszenia, niemożliwe do zrealizowania na Otrycie. Pozytywne jest również reaktywowanie tradycyjnych spotkań czwartkowych, służących do bieżącego omawiania spraw Stowarzyszenia i regularnego kontaktu Członków Stowarzyszenia z jego władzami.

II. Finanse Stowarzyszenia.

W latach 2004/2005 nastąpiła znaczna poprawa dyscypliny finansowej, z jednoczesnym zmniejszeniem kosztów usług bankowych, m.in. poprzez zmianę banku prowadzącego rachunki bankowe. Stowarzyszenie posiada obecnie w Volswagen Bank Polska S.A. konto podstawowe oraz subkonto budowlane, na które wpływały darowizny przeznaczone konkretnie na ten cel.

Nastąpiła znaczna poprawa dyscypliny, w stosunku do zeszłego roku, transakcji zakupów materiałów budowlanych dokonywanych, w celu minimalizowania kosztów transportu, w hurtowniach z rejonu Bieszczad. Zaliczki na ten cel były prawidłowo kontrolowane i rozliczane.

Prezentacja naszych działań związanych z odbudową Chaty, która była prowadzona na Otrycie, przyniosła nadspodziewane efekty w postaci datków od turystów do specjalnie przygotowanej skarbonki (otrzymaliśmy w ten sposób przez rok ponad 5,4 tys. zł). Nie można jednak liczyć na dalsze wpłaty w takiej skali, gdyż wiadomo już jest w Bieszczadach, że udało się nam Chatę odbudować i efekt naszej pracy nie będzie tak mocno oddziaływał na przychodzących turystów. Powodzeniem zakończyło się również rozliczenie grantu z Unii Europejskiej (z Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji), które zapewniło otrzymanie ostatniej raty należnych Stowarzyszeniu środków.

Komisja Rewizyjna stwierdza również poprawę w polityce budżetowania działalności Stowarzyszenia. Nadal jednak przejściowość sytuacji w jakiej się znajdujemy uniemożliwia przygotowanie realnego budżetu Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna nie zgłasza zastrzeżeń do kierunków wydatkowania pieniędzy.

Komisja Rewizyjna rekomenduje Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia Klub Otrycki udzielenie absolutorium Radzie Otryckiej w składzie Marcin Ząbek, Igor Czajka, Juliusz Głowacki, Radosław Kowalski, Jacek Żebrowski za kadencję 2004/2005.

z up. KR
Krzysztof Kazimierczak
Przewodniczący Komisji RewizyjnejMusisz być zalogowany by dodać komentarz.

Stowarzyszenie Klub Otrycki © 2011