Protokół z Walnego

Protokół z Walnego Zebrania Stowarzyszenia "Klub Otrycki"
odbytego 25 listopada 2005 roku w Warszawie

Plan Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór przewodniczącego, prezydium i komisji skrutacyjnej
3. Zatwierdzenie programu Walnego Zebrania
4. Sprawozdanie Rady Otryckiej z działalności Stowarzyszenia
5. Sprawozdanie z prac budowlanych wykonanych w sezonie
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Prezentacja i rozpatrzenie ramowego programu Stowarzyszenia oraz preliminarza budżetowego na kolejny rok
8. Pytania do ustępującej Rady Otryckiej i Komisji Rewizyjnej
9. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującej Rady Otryckiej
10. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującej Komisji Rewizyjnej
11. Przyjęcie nowych Członków Stowarzyszenia
12. Wybór Prezesa i Członków Rady Otryckiej
13. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej
14. Expose nowego Prezesa
15. Wolne wnioski i dyskusja
16. Zamknięcie obrad Zebrania.

1. Zebranie otworzył prezes Stowarzyszenia „Klub Otrycki" Marcin Ząbek, przywitał wszystkich zebranych i zaproponował na przewodniczącego zebrania Krzysztofa Kazimierczaka, na członków prezydium Krzysztofa Tymickiego i Małgorzatę Frankowską.

2. W wyniku głosowania ustalono skład prezydium Walnego Zebrania: Krzysztof Kazimierczak – przewodniczący (20 osób za, 1 przeciw), Krzysztof Tymicki (19 osób za, 1 przeciw, 1 osoba wstrzymała się), Małgorzata Frankowska – sekretarz (20 osób za, 1 przeciw).

Krzysztof Kazimierczak stwierdził prawidłowość zwołania Walnego Zebrania, poprzez terminowe powiadomienie członków Stowarzyszenia oraz władność Zebrania do podejmowania uchwał (na sali z 35 członków Stowarzyszenia, obecnych było 21 osób).

Zaproponował kandydatury Anny Tabaczek oraz Magdaleny Kowalskiej na członków komisji skrutacyjnej.

W wyniku głosowania powołano komisję skrutacyjną w składzie Anna Tabaczek (20 osób za, 1 przeciw) oraz Magdalena Kowalska (20 osób za, 1 przeciw).

3. Przewodniczący postawił wniosek o zatwierdzenie programu Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią zaproszenia przesłanego przez Radę Otrycką. W wyniku głosowania (20 osób za, 1 przeciw) przyjęty został program Walnego Zebrania

4. Przewodniczący przekazał głos Prezesowi Stowarzyszenia Sprawozdanie Marcinowi Ząbkowi w celu przedstawienia Sprawozdania Rady Otryckiej z działalności Stowarzyszenia w okresie 2004/2005 ( Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Protokółu ).

Marcin Ząbek zaproponował omówienie przez siebie działalności programowe Stowarzyszenia.

Kwestie finansowe zaprezentuje Jacek Żebrowski, a raport budowlany Juliusz Głowacki.

Główne działania omówione przez Marcina Ząbka:

- uporządkowanie kwestii kont bankowych Stowarzyszenia,
- opracowanie planu budżetowego,
- przygotowanie i przedstawienie Członkom „ Planu zasadniczych przedsięwzięć Stowarzyszenia"
- poprawienie bazy informatycznej Stowarzyszenia, co pozwoliło zwiększyć przepływ informacji pomiędzy Członkami,
- rozszerzenie działalności programowej Stowarzyszenia, gdzie oprócz zajęć turystyczno-sportowych, zrealizowano szereg imprez o charakterze szkoleniowym i kulturalnym ( m.in. Dni Filmowe ).

Jacek Żebrowski przedstawił sytuację finansową Stowarzyszenia.

5. Sprawozdanie z prac budowlanych wykonanych w sezonie 2004/2005 przedstawił Juliusz Głowacki ( Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu)

Omówiony został zakres wykonanych prac oraz listę zadań na 2006 r., które obejmują głównie działania związane z wewnętrznym wykończeniem Chaty. Podziękowała jednocześnie wszystkim za aktywny udział w pracach.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Krzysztof Kazimierczak ( Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 3).

Przedstawił kilka wniosków :

- poprawieniu uległo funkcjonowanie Rady Otryckiej oraz przepływ informacji pomiędzy nią członkami Stowarzyszenia,
- Rada Otrycki zrealizowała Uchwałę poprzedniego Walnego Zebrania i przygotowała preliminarz wydatków, jednak ze względu na trudności z pozyskaniem sponsorów, nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych działań,
- nastąpiła poprawa dyscypliny finansowe oraz informacji o środkach Stowarzyszenia i kierunkach jej wydatkowania.

7. Prezes Stowarzyszenia Marcin Ząbek przedstawił ramowy program Stowarzyszenia oraz preliminarz budżetowy na rok 2006 (oba materiały stanowią załącznik nr 4).

Główne kierunki działalności to:

- kontynuowanie odbudowy Chaty,
- rozwój różnych form samokształcenia,
- zwiększenie kontaktów z innymi organizacjami o podobnym do naszego Stowarzyszenia charakterze działalności,
- szersze wykorzystanie środowiska studenckiego do tworzenia nowych form działalności.

Budżet na 2006 r. nie powinien odbiegać w swoim wymiarze od tego jaki był w 2005 r. Również jego kierunki przeznaczenia nie ulegną zmianie. Nadal głównym kosztem będzie odbudowa Chaty, choć można liczyć na przeznaczenie większych środków na działalność programową.

8. Andrzej Pawlik przedstawił ustępującej Radzie Otryckiej wątpliwości związanych z obecnym kształtem listy członkowskiej Stowarzyszenia „Klub Otrycki", wynikające z tego, że dopiero na dzisiejszym Walnym okazało się, że zostało z niej wykreślonych 5 osób.

W imieniu Rady Otryckiej odpowiedział Igor Czajka, który stwierdził, że Rada Otrycka uchwałę z dnia 30 marca 2005 roku wykreśliła następujące osoby z listy członków Stowarzyszenia: Aleksandrę Sztetyłło, Arkadiuszu Bińkowskiego, Arkadiusza Jareckiego, Jakuba Krupę, Michała Kołodziejczyka. Wszystkie te osoby oświadczyły, że nie będą dalej uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i w związku z tym poprosiły o wykreślenie ich z listy członków. Rada Otrycka długo się zastanawiała nad podjęciem tej decyzji, gdyż zgodnie z § 16 Statutu, ma obowiązek wykreślenia osób z listy członków, które w terminie do dnia 15 lutego nie zapłaciły składek członkowskich. Może tego nie czynić, ale wymaga to uchwały Rady Otryckiej podjętej jednogłośnie i zatwierdzenia jej przez Walne Zebranie. Zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania z 2004 r. został zawieszony obowiązek płacenia składek ze względu na bardzo duży wkład finansowy i czasowy członków Stowarzyszenia w odbudowę Chaty. Pozbawiło to Radę Otrycką możliwości weryfikacji listy członków, ale w przypadku zgłoszenia prośby w wykreślenie z niej, doszła do wniosku, że powinna spełnić wolę tych pięciu osób i zwolnić ich z obowiązków wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu.

Przewodniczący Zebrania Krzysztof Kazimierczak stwierdził, że rzeczywiście w Statucie nie ma zapisów regulujących kwestie praw Rady Otryckiej w przypadku wniosku członka Stowarzyszenia o wykreślenie go z lisy członków. Prawdą jest, że nie ma obowiązku, wbrew woli pozostawać członkiem Stowarzyszenia, ale decyzję o tym może podjąć jedynie Walne Zebranie. Jeśli uzna się uchwałę Rady Otryckiej za nieważną to liczba członków wynosić będzie 40 osób, z których obecnych jest 21, nadal Zebranie jest ważne. Uchwałę Rady Otryckiej proponuje potraktować jako formalny wniosek, zgodny z § 16 pkt 1) Statutu, o wykreślenie z listy członków Stowarzyszenia następujące osoby: Aleksandrę Sztetyłło, Arkadiuszu Bińkowskiego, Arkadiusza Jareckiego, Jakuba Krupę, Michała Kołodziejczyka.

W wyniku jawnego głosowania ( przy 20 głosach za i 1 przeciw ) Zebranie podjęło uchwałę o skreśleniu z listy Członków Stowarzyszenia Aleksandrę Sztetyłło, Arkadiuszu Bińkowskiego, Arkadiusza Jareckiego, Jakuba Krupę oraz Michała Kołodziejczyka.

9. Krzysztof Kazimierczak w imieniu Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującej Rady Otryckiej.

W wyniku głosowania (19 głosami za, 2 przeciw ) Walne Zebranie udzieliło absolutorium RO w składzie: Marcin Ząbek, Igor Czajka, Juliusz Głowacki, Radosław Kowalski, Jacek Żebrowski

10. Przewodniczący Zebrania postawił pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej

W wyniku głosowania ( 21 głosów za ) Zebranie udzieliło absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej w składzie: Krzysztof Kazimierczak, Andrzej Pawlik, Rafał Kaźmierczak.

11. Przewodniczący poprosił zebranych o proponowanie kandydatów na nowych członków Stowarzyszenia.

Juliusz Głowacki zaproponował kandydaturę Marka Grotowskiego, osobę która w ostatnim roku pozwoliła się poznać poprzez bardzo duże zaangażowanie w prace przy odbudowie Chaty.

Marek Grotowski wyraził chęć kandydowania na Członka Stowarzyszenia.

W wyniku głosowania ( 21 głosów za ) Zebranie przyjęło Marka Grotowskiego w poczet członków Stowarzyszenia „Klub Otrycki".

12. Przewodniczący poprosił zebranych o proponowanie kandydatów na Prezesa Stowarzyszenia i członków Rady Otryckiej.

Marcin Ząbek zaproponował kandydaturę Radosława Kowalskiego na Prezesa Stowarzyszenia.. Radosław Kowalski zgodził się na kandydowanie.

Innych osób nie zgłoszono.

W wyniku głosowania (przy 20 głosów za, 1 wstrzymujący się) Zebranie wybrało Radosława Kowalskiego na prezesa Stowarzyszenia „Klub Otrycki".

Na członków Rady Otryckiej zgłoszono:

- Igora Czajkę (rekomendacja Andrzeja Pawlika) – Igor Czajka wyraził zgodę na kandydowanie,
- Magdę Kołodziejczyk (rekomendacja Marcina Ząbka) - Magda Kołodziejczyk wyraziła zgodę na kandydowanie.
- Juliusza Głowacki (rekomendacja Igora Czajki) - Juliusz Głowacki wyraził zgodę na kandydowanie.
- Jacka Żebrowskiego (rekomendacja Radosława Kowalskiego) – Jacek Żebrowski wyraził zgodę na kandydowanie.
- Krzysztofa Tymickiego (rekomendacja Juliusza Głowackiego) – Krzysztof Tymicki wyraził zgodę na kandydowanie. 18 głosów za, 1 wstrzymujący się, 2 przeciw
- Marcina Ząbka (rekomendacja Andrzeja Pawlika) – Marcin Ząbek nie wyraził zgody na kandydowanie.
- Marka Grotowskiego (rekomendacja Juliusza Głowackiego) - Marek Grotowski nie wyraził zgody na kandydowanie.

Z powodu braku dalszych kandydatur Przewodniczący zarządził głosowanie indywidualne nad każdą zgłoszoną osobą.

Wyniki głosowania;

- Igor Czajka 19 głosów za, 1 wstrzymujący się, 1 przeciw,
- Magda Kołodziejczyk 19 głosów za, 1 wstrzymujący się, 1 przeciw,
- Juliusz Głowacki 18 głosów za, 2 wstrzymujące się, 1 przeciw,
- Jacek Żebrowski 19 głosów za, 1 wstrzymujący się, 1 przeciw,
- Krzysztof Tymicki 18 głosów za, 1 wstrzymujący się, 2 przeciw.

Niniejszym w wyniku głosowania Zebranie wybrało Radę Otrycką w składzie: Igor Czajka, Magda Kołodziejczyk, Juliusz Głowacki, Jacek Żebrowski, Krzysztof Tymicki.

13. Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

- Krzysztofa Kazimierczaka (rekomendacja Juliusza Głowackiego) – kandydat wyraził zgodę,
- Andrzeja Pawlika (rekomendacja Krzysztofa Kazimierczaka) – kandydat wyraził zgodę,
- Marcina Ząbka (rekomendacja Krzysztofa Kazimierczaka) – kandydat wyraził zgodę.

W wyniku jawnego głosowania oddano na :

- Krzysztofa Kazimierczaka (19 głosów za, 2 przeciw),
- Andrzeja Pawlika (19 głosów za, 2 przeciw),
- Marcina Ząbka (19 głosów za, 2 przeciw).

Niniejszym w wyniku głosowania Zebranie wybrało Komisję Rewizyjną w składzie Krzysztof Kazimierczak, Andrzej Pawlik, Marcin Ząbek.

14. Nowy Prezes, Radosław Kowalski, wygłosił krótkie expose. Główne cele działalności Rady Otryckiej pod jego kierownictwem obejmować będą:

- zapewnienie bezpieczeństwa bywalcom Chaty, zarówno członkom Stowarzyszenia, jak i turystom: zwiększenie bezpieczeństwa ppoż poprzez zakup sprzętu, ubezpieczenie Chaty od NNW i OC
- uregulowanie polityki finansowej Stowarzyszenia ,
- wykończenie Chaty wewnątrz oraz uporządkowanie spraw wodnych, czyli naprawa istniejących ujęć i wywiercenie nowej studni
- wybór gospodarza Chaty oraz wprowadzenie go w przyszłe obowiązki

Dodał także, iż liczy na pomoc zarówno Rady Otryckiej, jak i pozostałych członków Stowarzyszenia przy organizowaniu wszelkich obozów studenckich i integracyjnych dla młodzieży.

15. Wolne wnioski:

- Krzysztof Kazimierczak zgłosił wniosek aby Walne Zebranie zobowiązało Radę Otrycką aby do 15 lutego 2005 roku przedstawiła wszystkim członkom Stowarzyszenia ostateczną wersję ramowego programu funkcjonowania oraz budżet na rok 2006. Wniosek został przyjęty przy 21 głosach za;
- Piotr Kurowski zgłosił wniosek aby Walne Zebranie ustaliło kwestię zamontowania okien dachowych w sali kominkowej w Chacie. W wyniku głosowania uczestnicy Zebrania ustalili, iż okna takie będą (12 głosów za, 9 przeciw). Przegłosowano także liczbę okien: 12 osób głosowało za 1 oknem, 9 za tym, by okna były dwa.

16. W związku z brakiem dalszych wniosków i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący oficjalnie zakończył Walne Zebranie Stowarzyszenia „Klub Otrycki".

Protokołowała
Małgorzata FrankowskaMusisz być zalogowany by dodać komentarz.

Stowarzyszenie Klub Otrycki © 2011