nr 1/1985

Kilka słów

Prezentując pierwszy numer Biuletynu Otryckiego wypada wyjaśnić, dlaczego zdecydowaliśmy się go wydawać i czym biuletyn ma być dla Klubu. Poważnym problemem dla Klubu Otryckiego jest niedoinformowanie członków o wszystkim, co dzieje się w sprawach otryckich, przy czym nie wynika to z czyjejś złej woli, chęci utrzymania jakiś tajemnic lub też nawet z lenistwa. Powody tego stanu rzeczy wydają się proste. Trudno sobie wyobrazić sytuację, żebyśmy przesiadywali w lokalu, w którym pracuje przede wszystkim Colloquia Communia, a który w dodatku jest otwarty tylko do dwudziestej. Trudno również dwudziestu kilku osobom pomieścić się w naszym niewielkim lokalu na każdym zebraniu czwartkowym Rady Otryckiej.

A prócz tego chcemy, by pozostał ślad pisany naszej działalności.

Nie zamierzamy ograniczać treści biuletynu do przedstawiania aprotokołowanych informacji ze spotkań Rady Otryckiej.

Jak wiadomo w działalności Klubu pojawiają się niekiedy sprawy szczególnie ważne. Przykładem tego jest sprawa nowego Gospodarza Chaty i ze względu na wielką wagę tego problemu cały przebieg sprawy będziemy szczegółowo relacjonować. Być może zajdzie potrzeba przeprowadzenia dyskusji programowej, a były już tego sygnały na ostatnim Walnym Zebraniu. Biuletyn służy wszystkim, którzy chcą się wypowiedzieć na ten temat.

Biuletyn może służyć także seminarium bieszczadzkiemu, o ile jego organizatorzy uznają taką potrzebę. Będziemy na bieżąco informować o współpracy z Klubem Ekologicznym. Za,ierzamy opublikować coś w rodzaju "poradnika organizatora obozu" (finanse, kosztorysy, programy etc.). już od następnego numeru będziemy informować o planach akcji letniej na Otrycie.

Biuletyn jest otwarty również dla różnego rodzaju twórczości członków Klubu. Nie tylko dla twórczości - każdy z nas ma prawo Wyrazić w Biuletynie każdą opinię na każdy temat otrycki.

I tyle w dużym skrócie.

Czekamy na odzew.

Czekamy na współpracowników.

Andrzej Grądzki
marzec 1985

Rada Otrycka

Na zebraniu Rady Otryckiej w dniu 14.03.1985r. zajmowano się następującymi sprawami:

1. Mariusz Twardowski przedstawił propozycję nawiązania współpracy z Klubem Ekologicznym. Propozycja została przyjęta, uznano to za bardzo cenną inicjatywę, a Mariusz zobowiązał się do podtrzymania kontaktów i koordynowania ewentualnej współpracy.

2. Odbyła się rozmowa z kandydatem na gospodarza Chaty - Bogdanem Ofierski.

3. Omówiono przygotowania do obozu wielkanocnego. Program obozu przedstawili obecni na zebraniu organizatorzy.

4. Przyjęto propozycję wydawania Biuletynu Otryckiego. Odpowiedzialnym za Biuletyn będzie Andrzej Grądzki.

5. W poczet członków Klubu została przyjęta Agnieszka Ekiert

6. Leszek Filipowicz podniósł sprawę przygotowania do spotkania z Komitetem Wykonawczym RU ZSP. W spotkaniu weźmie udział cała Rada Otrycka.

7. Bożena Kamińska omówiła problemy wydawnictw zwartych i kółka samokształceniowego.

8. Krzyś Kazimierczak nadal pracuje nad regulaminem odpłatności, wkrótce przedstawi nowy projekt.

Koło Samokształceniowe

Powstało z inicjatywy członków Klubu Otryckiego. Jego celem jest prowadzenie działalności samokształceniowej w dziedzinie filozofii współczesnej, choć jest to oczywiście założenie minimalistyczne nie wykluczające ambicji naukowych.

Na zebraniu założycielskim zaproponowano, aby działalność rozpocząć od studiowania wczesnej filozofii Ludwika Wittgensteina przedstawionej w pracy pt. "Tractatus logici-filozophicus", ze względu na jej przełomowe znaczenie dla filozofii w ogóle oraz osobiste zainteresowania pomysłodawców.

Aczkolwiek Koło działałoby w ramach Klubu Otryckiego, ma mieć ono charakter otwarty. Może się przyczynić do wciągnięcia do klubu młodych, nowych ludzi. Ze względu na duży stopień skomplikowania i trudności tej filozofii (niektórzy uważają, że jest to zbiór metafor i aforyzmów) niezbędny jest współudział i opieka merytoryczna profesjonalnego filozofa. Na pierwsze spotkanie przewidziane jest zaproszenie Wojciecha Sadego, który się Wttgensteinem zajmuje (jesteśmy na etapie uzgadniania terminów). Prof. B. Wolniewicz obiecał fachową pomoc, acz niezobowiązująco, gdyby były jakieś szczególne problemy interpretacyjne.

Jeżeli chodzi o formę działalności, to jest ona w pewnej mierze określona tematem, czy też polem działania. Na tematy filozoficzne, zwłaszcza gdy chodzi o analizę tekstu, można tylko mówić, więc formuła spotkań polegałaby na przedstawianiu referatów zawierających analizę określonych fragmentów tekstu i dyskusji nad nimi. Dzięki powiązaniu z Sekcją Wydawnictw Zwartych możliwe będzie przygotowanie kopii tekstów, nad którymi będzie się pracowało. Obecnie organizuje się powielenie 10 egzemplarzy "Traktatu..."

Sekcja Wydawnictw Zwartych

Celem działalności sekcji jest wyszukiwanie i wydawanie interesujących książek, których nie można uzyskać na rynku księgarskim, gdyż od wielu lat nie były wydawane lub ich nakłady są wyczerpane.

Obecnie po reorganizacji radę programową Sekcji tworzą:

- Bożena Kamińska
- Robert Budzyński
- Marek A. Młodzianowski

Podstawowym zadaniem jest wydanie 7 pozycji już zatwierdzonych w planie wydawniczym przez Komisję Kształcenia i Wydawnictw RN ZSP.

Są to następujące książki:

1. Albert Einstein - Mój obraz świata. Warszawa 1935r. nakład 2000 egz.

2. A. Schopenhauer - O religii. Dyalog. Lwów 1913r. nakład 1000 egz.

3. A. Gramsci - Krytyka "zarysu socjologii popularnej". Pisma wybrane T.I nakład 2000 egz.

4. B Russel - Drogi do wolności. Warszawa 1935r. nakład 1000 egz.

5. F. Nietzsche - Antychryst. Przemiany wszystkich wartości. Warszawa 1907r. nakład 1000 egz.

6. Czuang-Tsy. Warszawa 1953r.

7. Z. Freud - Wizerunek własny. Warszawa 1936r. nakład 2000 egz.

Wszystkie pozycje będą wydawane jako reprinty. Sprawą wydania doktoratu H. Kliszki ma się zająć Krzysztof Łukaszewicz z Komisji Wydawnictw RN, a Ecce Homo F. Nietzsche'go z zeszłorocznego planu wydawniczego oraz Czuang-Tsy ma być pilotowana przez Tadeusza Krasowskiego.

Dla właściwego funkcjonowania Sekcji niezbędne jest powołanie czegoś w rodzaju Rady Programowej rekrutującej się spośród członków Klubu Otryckiego. Zadaniem tej grupy byłoby proponowanie i wyszukiwanie pozycji, które znalazłyby się w planie wydawniczym na rok przyszły.

Klub Ekologiczny

W dniu 12.03.1985r. zostałem zaproszony na zebranie Klubu Ekologicznego. Wynikiem tego spotkania było włączenie się mojej osoby w pracę związaną ze sporządzeniem raportu dotyczącego szkodliwości zakładu Huta Warszawa. Dane posiadane przez Klub są tak szokujące, że istnieją obawy czy uda się szerzej spopularyzować treść raportu. Klub mieści się w SGPiS, pok. 403, osobą koordynującą jego prace jest dr Kasenberg. Wszyscy chętni do współpracy są mile widziani. Rada Otrycka wyraziła aprobatę dla propozycji nawiązania współpracy z Klubem Ekologicznym. Pozostaje do ustalenia kwestia zakresu działalności Klubu Otryckiego i wyboru tematu. Dr. Kasenberg zobowiązał się do przedstawienia członkom naszego klubu programu ekologów i krótkiego naświetlenia problemu zagrożenia środowiska ludzkiego. Data spotkania zostanie ustalona.

Gospodarstwo Otryckie

Od jakiegoś czasu wiadomo jest, że do Chaty Socjologa będzie musiał przyjść nowy gospodarz. Zgodnie z sugestiami Rady od lipca nowy gospodarz zacznie się już instalować na Otrycie.

W czwartek 14.03.1985r. została oficjalnie zgłoszona pierwsza kandydatura. Kandydat na gospodarza ma na imię Bogdan, lat 46, zarekomendowany został przez Elżbietę Wolff, a na zebranie przyprowadził go Krzysztof Kazimierczak. Bogdan opowiedział krótko o sobie. W góry jeździ od bardzo dawna, pierwszy raz w Bieszczadach był w 1956r., później odwiedzał je stosunkowo rzadko. Gdzie indziej natomiast budował schroniska i kierował nimi, był także ratownikiem GOPR. Otryt odwiedził wtedy, gdy dowiedział się, że istnieje możliwość podjęcia pracy w Chacie, aby zorientować się czy mu to odpowiada. Z tego wyjazdu przywiózł garść obserwacji i przedstawił krótko coś w rodzaju własnego programu inwestycyjnego, akcentując sprawę jego zdaniem najważniejszą - problem zaopatrzenia w wodę. Bogdana zapytano, czy wyraźnie uświadamia sobie fakt, że Chata nie jest zwyczajnym schroniskiem i ma swoją specyfikę związaną z istnieniem Klubu Otryckiego jako opiekuna schroniska. Bogdan odpowiedział, że nie zna bliżej Klubu, ale sądzi, że będzie mógł się dogadać.

Kandydatura Bogdana nie została odrzucona i zaproszono go na obóz kwietniowy, gdzie odbędą się z nim dalsze rozmowy w obecności Witka.

Bogdan nie jest jedynym kandydatem - jest natomiast na razie jedynym, o którym można podać bliższe informacje i o którym wiadomo, że chce zostać Gospodarzem Chaty Socjologa. Andrzej Wiórko i Witek Bychawski mają podobno jakiegoś kandydata, ale nic bliższego na ten temat nie wiemy. Myślę, że w następnym Biuletynie ukażą się kolejne informacje na ten temat.

Dodatek

Na zebraniu Rady Otryckiej w dniu 14.03.1985r. zaproponowano opublikowanie w naszym Biuletynie listy członków Klubu wraz z adresami, telefonami oraz sprawami, którymi się w klubie zajmują. Rada Otrycka ma nadzieję, że lista ułatwi kontakty w Klubie. (w wersji wirtualnej ograniczono listę jedynie do nazwisk i ówcześnie pełnionych funkcji)

1. Krzysztof Bogusz
2. Robert Budzyński - wydawnictwa zwarte
3. Witold Bychawski - Gospodarz Chaty, członek Rady Otryckiej
4. Agnieszka Ekiert - seminarium bieszczadzkie
5. Leszek Filipowicz - Sekretarz Klubu
6. Michał Gierbisz
7. Andrzej Grądzki - Biuletyn Otrycki
8. Tadeusz Grochulski
9. Bożena Kamińska - wyd. zwarte, koło samokształceniowe, członek Rady Otryckiej
10. Krzysztof Kazimierczak - sprawy finansowe Klubu, członek Rady Otryckiej
11. Miron Kosowski
12. Grzegorz Kostrzewski
13. Ewa Lewicka-Banaszak - członek Rady Otryckiej
14. Aleksander Łazarski - seminarium bieszczadzkie
15. Marek Młodzianowski - wydawnictwa zwarte
16. Tadeusz Olszański - seminarium bieszczadkie
17. Michał Spaliński
18. Jerzy Szczupaczyński - red. Nacz. Colloquia Communia, członek Rady Otryckiej
19. Mariusz Twardowski - członek Rady Otryckiej
20. Andrzej Wiórko - sprawy remontowo-budowlane
21. Dorota Żak
Stowarzyszenie Klub Otrycki © 2011