Weryfikacja Członków

O PROBLEMIE WERYFIKACJI LISTY CZŁONKÓW KLUBU
/propozycja modyfikacji Statutu/

Problem weryfikacji listy członków Klubu pojawia się zwykle przed i w czasie Walnych Zebrań Klubu. Wtedy też zazwyczaj Otrytczycy przypominają sobie o tym, że główną wykładnią przyjmowania, czy usuwania członków jest Statut. Doświadczenia ostatnich Walnych Zebrań wykazały prawne niedostatki zawartych w tym dokumencie kryteriów przynależności do Klubu. W praktyce najczęściej powołujemy się na Statut, gdy chcemy kogoś usunąć, ewentualnie przyjąć - problem powstaje dopiero wtedy, gdy "sprawdzamy" aktualnych członków pod względem spełniania wymogów statutowych. W konsekwencji wiele z decyzji podjętych przez Walne Zebranie /względnie Radę Otrycką/ jest formalnie sprzecznych ze Statutem /sprawa "pozostawiania" w Klubie, tych członków, którzy nie uczestniczyli w obozie remontowym. W tej sytuacji możliwe są, chyba dwa rozwiązania: pierwsze - polegałoby na "pozostawieniu spraw swojemu biegowi", czyli tak jak dotąd, decyzje dotyczące listy członków podejmowałoby Walne Zebranie /bądź Rada Otrycka/ niekoniecznie opierając się na Statucie /a często wręcz go ignorując/, drugie /za którym optuję/ - wiązałoby się z uwiarygodnieniem działań Władz Klubu przez dokonanie modyfikacji Statutu.

Proponuję, w $ 11 Statutu Klubu Otryckiego aktualnie istniejącą treść /o skreśleniach z listy cłonków/ nazwać punktem "a" i dodać punkt "b" o następującej treści:

b/ Walne Zebranie lub Rada Otrycka w wyjątkowych wyjątkach mają prawo przyjąć lub utrzymać na liście członków Klubu osobę, która nie spełnia warunków wymienionych w paragrafach 7 i 10. Decyzje o przyjęciu lub utrzymaniu danej osoby na liście członków Klubu podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością głosów lub Rada Otrycka jednogłośnie.

Jarosław Frąckowiak

Rada Otrycka zaaprobowała propozycje Jarka, a wiążącą decyzję podejmie najbliższe Walne Zebranie.Musisz być zalogowany by dodać komentarz.

Stowarzyszenie Klub Otrycki © 2011