nr 2/1985

Rada Otrycka

Zebranie Rady Otryckiej w dniu 21.03.1985r.

Na spotkaniu Rady Otryckiej 21.03.1985r. uczestniczyło również 3 osób spoza Rady, członków Klubu i sympatyków.

1. Leszek Filipowicz zakupił szkło wodne niezbędne do remontu ujęcia.

2. Grzesiek Kostrzewski przewiózł w Bieszczady materace, są one złożone i zabezpieczone w Chmielu a transport do Chaty załatwić ma Witek.

3. Nic jeszcze nie wiadomo w sprawie opłacenia dzierżawy, załatwia to Krzyś Kazimierczak.

4. Sprawy ubezpieczenia Chaty pilotuje Ewa.

5. Obóz Koła Naukowego Pedagogów. Rada proponuje termin 9-16.04.1985, obóz finansują we własnym zakresie. Przedstawicielami Klubu na tym obozie będzie kilka osób z grupy psychologów.

6. Sandra nadal prowadzi sprawę zakupu lekarstw. Są z tym problemy, kwota przeznaczona na ten cel okazuje się za mała.

7. Jurek Szczupaczyński poinformował, że Wojtek Jóźwiak zrezygnował ze starań o stanowisko Gospodarza Chaty.

8. Jarek Frąckowiak omówił przygotowania do obozu kwietniowego.

9. Sandra przedstawiła swoje propozycje dotyczące obozu kwietniowego oraz omówiła i oceniła /jako bardzo udany/ obóz marcowy.

Na obozie kwietniowym obie grupy będą współpracować, ale i realizować swoje własne programy.

10. Andrzej Wiórko przedstawił propozycje budowlane i inwestycyjne na najbliższe obozy:
-sauna,
-dół na śmieci,
-ogrodzenie pola namiotowego oraz wybudowanie na nim kuchni z zadaszeniem,
-przebudowa wiatrołapu,
-ujęcia wodne, najpierw prowizoryczne ujęcia południowe, później północne a w następnym etapie prac generalny remont ujęcia południowego,
-prace przy ogródku,
-czyszczenie, konserwacja dachu łącznie z wymianą zużytych gontów.
W wyniku dyskusji nad tymi propozycjami, uznano je za prawidłowe i oprócz sauny na realizacji tych zadań skoncentrowana zostanie działalność remontowo-budowlana w okresie obozów letnich.

11. Postanowiono, że w drugiej połowie czerwca odbędzie się obóz dla członków Klubu, z obowiązkiem tygodniowego pobytu klubowiczów.

12. Ewa zadeklarowała się do zagospodarowania ogródka i zakupu nasion.

13. Sandra chce zająć się drzewkami owocowymi.

14. Komisarz omówił ostatnie spotkanie w Klubie Ekologicznym.

Zebranie Rady Otryckiej w dniu 23.03.1985r.

W zebraniu tym oprócz członków rady uczestniczyło również 3 członków Klubu i kilku sympatyków. Rada nie podjęła wiążących decyzji. Zebranie poświęcone było głównie sprawie planowanych zakupów na rok 1985. Obecność szerszego grona klubowiczów umożliwiła przekonsultowanie propozycji preliminarza. Całą sprawę omówimy szerzej po przyjęciu wiążących decyzji.

Odbyła się również dyskusja nt: nowego Gospodarza Chaty. Kandydatur jest mało-oficjalnie zgłoszono tylko jedną. Ustalono, że listę kandydatów zamkniemy w końcu kwietnia. Do tego czasu mamy się jeszcze rozejrzeć i poszukać kogoś odpowiedniego. Przyjęto, że musimy mieć większy wybór. Michał Gierbisz ma szukać osoby ze środowisk turystycznych. Pierwszym krokiem ma być rozesłanie listów do wszystkich klubów turystycznych informujących o poszukiwaniu kandydatów na stanowisko Gospodarza Chaty.

Zaspokojono pragnienie Bożenki-Klub zakupi powielony "Traktat...".

Na koniec Komisarz poruszył sprawę spożywania alkoholu na obozach. Uważa, że należy wrócić do starych tradycji i on osobiście będzie tego przestrzegał. (Ciekawi mnie na czym polega tradycja picia na Otrycie, gdyż sam znam ich kilka-dopisek K.K).

Zebranie Rady Otryckiej w dniu 11.04.1985r.

1. Przyjęto poprawkę do "Zasad rekrutacji członków Klubu Otryckiego",5-za,1-wstrzymał się,0-przeciw. Zakłada ona, że w poczet członków można na wniosek Sekretarza przyjąć osoby. które nie spełniają wszystkich wymogów ujętych w "Zasadach..." a które prowadziły obozy na Otrycie.

2. Na podstawie powyższej poprawki w poczet członków Klubu Otryckiego przyjęto dwie osoby. Jarek Frąckowiak - 5-za, 1-wstrzymał się,0-przeciw. Artur Grudziński - 5-za, 1-przeciw, 0-wstrzymał się.

Plan prac budowlanych na lato 1985

Poważna część niżej wymienionych prac powinna być wykonana w czasie czerwcowego obozu Klubu.

Kolejność zadań podajemy zgodnie z przyjętą przez Radę Otrycką hierarchią pilności i ważności potrzeb.

1. Ujęcie wodne-
a)ujęcie południowe-betonowanie kręgu,
b)ujęcie północne-budowa ujęcia,
c)budowa dwóch nowoodkrytych ujęć.
Prace przy ujęciach wodnych będą wymagały zakupu i przygotowania materiałów budowlanych jak :cement, piach, żwir.
2. Czyszczenie i impregnowanie dachów Chaty i drewutni. Wymian zbutwiałych gontów. Prace przewidziane na dłuższy okres lata.
3. Przebudowa wiatrołapu. Konieczne będzie zgromadzenie pewnej ilości belek, zakup desek i gontów.
4. Budowa zadaszonej kuchni na polu namiotowym.
5. Budowa dołu na śmieci.
6. Zainstalowanie w kuchni zlewu i odprowadzenia ścieków (również w łazience). Konieczny zakup zlewu i rur PCV.
7. Poprawienie wiaty.
8. Drobne remonty wewnątrz Chaty. Wymiana niektórych desek na tarasach, dokończenie jaskółek.

Gospodarze

Podczas ostatniego obozu oficjalną kandydaturę na gospodarza Chaty zgłosił Waldemar Witkowski - pilarz z Chmiela.

Sprawozdanie z obozu marcowego Koła Psychologów I roku

Tematem obozu młodych, przyszłych psychologów, który odbył się w dniach 9-16.03.1985r. była terapia dzieci i młodzieży socjopatycznej w warunkach zbliżonych do naturalnych, z koniecznością przebywania w grupie. Pod naukową opieką mgr Macieja Hamana toczyły się dyskusje nad możliwością i skutecznością terapii w warunkach otryckich. W trakcie rozmów powstał pomysł zorganizowania w sezonie letnim obozu terapeutycznego dla młodzieży w wieku licealnym mającej trudności z przystosowaniem się w grupie. Dla finalnego omówienia tego pomysłu w kwietniu zostanie zorganizowany obóz, z którego sprawozdanie pojawi się w jednym z następnych numerów biuletynu.

Młodzi, dobrze się zapowiadający
studenci psychologii.

Obozy

Przedstawiamy ramowy projekt obozów do końca roku 1985

17.06-30.06.1985 - obóz kadrowy Klubu Otryckiego. Rada Otrycka uznała, że należy zorganizować obóz, na którym członkowie Klubu mieliby obowiązek spędzenia conajmniej tygodnia. Brzmi to może groźnie /są to zastrzeżenia samego Prezesa/, ale wydaje się, że taka potrzeba jednak istnieje. Biuletyn proponuje członkom Klubu, żeby planując wakacje, uwzględnili podany wyżej termin.

01.07-14.07.1985 - obóz seminarium bieszczadzkiego, połączony ze zbieraniem historyczno-etnograficznych materiałów.

15.07-31.07.1985 - obóz turystyczny Koła Naukowego Psychologów.

01.08-18.08.1985 - na razie brak bardziej konkretnych propozycji.

19.08-31.08.1985 - również brak bliższych informacji.

Pierwsza połowa września zarezerwowana dla Kolegium Otryckiego a w drugiej połowie przewidujemy obóz klubowy.


22.12.1985-03.01.1986 - tradycyjny obóz świąteczno-sylwestrowy.

Rada Otrycka oczekuje od członów Klubu dalszych propozycji organizacyjnych i programowych.
Stowarzyszenie Klub Otrycki © 2011