Rada Otrycka spotkanie 30.V.85

Zebranie R.O. 30.05.1985 r. Obecnych było 12 osób: 6 członków Rady, 5 czł. Klubu i Sandra, omawiano:

1. Spotkanie z Komitetem Wykonawczym RU ZSP UW

2. Spotkanie z Dyrektorem Administracyjnym UW - Witoldem Osakiewiczem

3. Sprawę starego preliminarza.

4. Odbyło się głosowanie Rady w sprawie wyboru Gospodarza. Bliższe informacje nt. punktów 1. i 4. zapodaje PREZES. Oto one: 3 czerwca odbyło się spotkanie Komitetu Wykonawczego RU ZSP UW poświęcone Klubowi Otryckiemu. Z naszej strony w spotkaniu wzięli udział: Leszek Filipowicz, Ewa Lewicka, Artur Grudziński, Krzysztof Kazimierczak i Jurek Szczupaczyński. Posiedzenie prowadził Józef Gaj - przewodniczący Rady Uczelnianej.

Na wstępie poproszono nas o zwięzłą ocenę aktualnego stanu Klubu i przedstawienie naszych zamierzeń na przyszłość. W imieniu Klubu dokonał tego Leszek Filipowicz. Następnie przedstawiciele Rady Uczel-nianej zgłaszali pytania i wątpliwości.

Głównym postulatem ze strony przewodniczącego RU była aktywizacja Klubu w ramach uczelnianej organizacji ZSP, uczestniczenie przez Klub w większym niż dotychczas stopniu w formułowaniu programu tej organi-zacji, W związku z powyższym postulatem pozostaje propozycja nawiąza-nia współpracy z Klubem Myśli Politycznej ZSP UW "Sigma". Istnieje ponadto konieczność poprawienia skuteczności kontaktów informacyjnych pomiędzy Klubem i Radą Uczelnianą.

Pewne zastrzeżenia wzbudziła koncepcja przeprowadzenia na Otrycie obozu "zerówkowego". Zastrzeżenia wynikały z faktu, że ZSP pro-wadzi swoją centralną akcję "zerówkową" nastawioną na rozszerzenie bazy członkowskiej "Zrzeszenia" Uzasadnienie potrzeby i specyfiki "zerówki" otryckiej zostały przyjęte.

Rada Uczelniana zaoferowała Klubowi szeroką pomoc w sprawach techniczno-organizacyjnych związanych z utrzymaniem Chaty. Poprosiliśmy szczególnie o popieranie naszego projektu preliminarza, o pomoc w zakupie 10-osobowych namiotów i o załatwienie transportu z Warszawy na Otryt.

Na koniec, Sekretarz Rady Otryckiej został zobowiązany do przedsta-wienia Radzie Uczelnianej planu działania Klubu ze szczególnym uwzglę-dnieniem kontaktów pomiędzy Klubem i innymi agendami Zrzeszenia.

Na zebraniu Rady Otryckiej w dniu 30 maja br. podjęta została decyzja w sprawie udzielenia rekomendacji na stanowisko Gospodarza Chaty. Jak pamiętamy, Witek, Ania i Alek Bychawscy zmuszeni są opuś-cić Otryt w związku z tym, że Alek idzie do szkoły.

Kandydatami na stanowisko po Witku byli: Bohdan Ofierski /lat 46/ i Mirek Przychodzeń /26/. Obaj przedstawiali się Radzie Otryckiej, obaj byli na Otrycie, przy czym Mirek był w ubiegłych latach częstym bywalcem, a Bohdan przyjechał na Otryt na nasze zaproszenie, w związku z ewentualnością objęcia stanowiska Gospodarzcie

30 maja odbyło się głosowanie w dwóch sprawach. Po pierwsze, czy podjąć decyzję o rekomendacji już teraz wybierając z tych dwóch kan-dydatów, czy przesunąć jeszcze termin podjęcia ostatecznej decyzji w tej sprawie. Wszyscy członkowie Rady głosowali za tą pierwszą ewentualnością.

Przeprowadzono tajne głosowanie, w którym wybierano kandydata na Gospodarza Chaty. W wyniku głosowania postanowiono /jednogłośnie/ udzielić rekomendacji na to stanowisko Bohdanowi Ofierskiemu. Sekretarz Klubu został upoważniony do zawiadomienia go o tej decyzji. Ot-wartą pozostaje w dalszym ciągu sprawa drugiej osoby, która będzie pomagała Bohdanowi.

Już po podjęciu decyzji zgłosił się do Klubu kolejny kandydat na Gospodarza Chaty - 44-letni nauczyciel z Dębicy, Wojciech Ołdakowski. Wobec faktu, że zgłosił się on w poniedziałek, 3 czerwca, a decyzję podjęliśmy 30 maja, jego kandydatura nie mogła być brana pod uwagę. Jednakże kontakt z nim będzie utrzymany.


Musisz być zalogowany by dodać komentarz.

Stowarzyszenie Klub Otrycki © 2011