REGULAMIN FUNKCJONOWANIA „CHATY SOCJOLOGA”
  NA OTRYCIE w CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA
OBOWIĄZUJĄCY od 15 LUTEGO 2021r.
do ODWOŁANIA


Dom Pracy Twórczej - CHATA SOCJOLOGA

 1. W Chacie może nocować i przebywać ograniczona liczba osób.

 2. Każdego gościa obowiązuje konieczność zameldowania zgodnie ze wskazówkami Gospodarza Chaty (koperta meldunkowa i karta Covidowa)

 3. W częściach wspólnych Chaty goście mają obowiązek zasłaniania ust i nosa.

 4. Miejsca noclegowe przydziela Gospodarz Chaty  Socjologa lub osoba przez niego upoważniona (dotyczy wszystkich, bez wyjątku mieszkańców Chaty Socjologa). Miejsca noclegowe nie są przydzielone raz na cały pobyt i mogą ulegać zmianie wyłącznie na polecenie i za zgodą Gospodarza Chaty Socjologa.

 5. Na terenie Chaty i w najbliższej jej okolicy obowiązuje zachowanie min.2-metrowego dystansu między osobami, o ile nie są razem zakwaterowane.

 6. Na terenie Chaty obowiązuje zakaz przebywania osób niezakwaterowanych (warunkiem zakwaterowania jest wypełnienie dokumentów opisanych w pkt 2.)

 7. W Chacie wszyscy są gospodarzami, dlatego goście są zobowiązani do dbania o higienę i czystość Chaty.

 8. Na terenie Chaty zostały udostępnione dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.

 9. Goście zobowiązani są do dezynfekcji, udostępnionymi środkami, blatów kuchennych, łazienkowych, stołów i desek toaletowych za każdym razem po ich użyciu. Dodatkowo, goście opuszczający miejsce zakwaterowania, zobowiązani są do jego dezynfekcji środkami, które zostaną im udostępnione oraz wietrzenia pomieszczenia, w którym nocowali.

 10. Goście zakwaterowani w Chacie zobowiązani są do korzystania z jednorazowych prześcieradeł, w cenie 5zł/szt. Przy opuszczaniu Chaty goście zobowiązani są do zabrania prześcieradeł ze sobą.

 11. Nie zezwala się na zamykanie żadnego pomieszczenia od wewnątrz na klucz, zasuwkę itp.

 12. Toalety są zamykane i dostępne wyłącznie dla mieszkańców Chaty Socjologa

 13. Śmieci należy zabierać ze sobą.

 14. Niniejszy Tymczasowy Regulamin nie znosi regulaminu Chaty Socjologa.

Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia opisujący jego cele i formy działania:

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Klub Otrycki", zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

[...]

Cele i formy działania

§ 7

Stowarzyszenie kultywuje tradycje Ruchu Otryckiego, powstałego w środowisku uniwersyteckim w Warszawie, działającego od 1973 roku, w zgodzie z wypracowanym i ugruntowanym zestawem wartości i metod działania.

§ 8

 1. Celem Stowarzyszenia jest opieka nad Domem Pracy Twórczej „Chata Socjologa”, pełniącym rolę schronu górskiego w bieszczadzkim paśmie górskim o nazwie Otryt.

 2. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i prowadzenie działalności naukowej, samokształceniowej i działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego i społecznego człowieka, w celu indywidualnego kształtowania osobowości oraz obrony przed procesami destrukcji i autodestrukcji. Rezultatem tych działań jest kształtowanie warunków dla formowania samodzielnie indywidualnej osobowości, która pozostaje przesłanką budowy organicznej treści tego co społeczne w środowisku otryckim.

 3. Celem Stowarzyszenia jest również podejmowanie działań w zakresie:

  1. działalności poznawczej zorientowanej na samozrozumienie i zrozumienie rzeczywistości oraz uczestniczących w niej jednostek.

  2. wspierania działalności animacyjnej, artystycznej i kulturalnej we wszystkich jej przejawach.

  3. kształtowania środowiska kulturowego Bieszczad i działalności ekologicznej dla tego regionu oraz krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz tradycji i kultury związanych z Bieszczadami.

  4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje i finansuje swoje cele przez:

 1. Zarządzanie schronem górskim o nazwie Dom Pracy Twórczej „Chata Socjologa” położonym w bieszczadzkim paśmie Otryt.

 2. Przekazywanie wiedzy o tradycjach Ruchu Otryckiego i towarzyszących mu wartościach, z których najistotniejsze są: wspólna praca na rzecz Chaty Socjologa, szacunek dla tradycji Ruchu Otryckiego, rozwój osobowości, zdobywanie wiedzy, tolerancja, pluralizm poglądów i postaw, brak akceptacji dla agresji, szacunek dla przyrody i krzewienie turystyki górskiej.

 3. Inspirowanie i organizowanie działalności naukowej i edukacyjnej, w tym badań, seminariów, obozów naukowych.

 4. Inspirowanie, organizowanie i wspieranie działalności artystycznej i kulturalnej.

 5. Organizowanie wyjazdów, obozów, spotkań, warsztatów.

 6. Działania edukacyjne w zakresie turystyki, krajoznawstwa i ekologii.

 7. Prowadzenie działalności popularyzacyjno-wydawniczej.

 8. Zachęcanie środowisk zewnętrznych do wspierania celów i statutowej działalności Stowarzyszenia.

Wykorzystanie plików Cookies

Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
 2. późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
 • „funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 • „własne” - zamieszczane przez Serwis;
 • „zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;

Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Dom Pracy Twórczej „Chata Socjologa” jest własnością Stowarzyszenia „Klub Otrycki” i jest miejscem, gdzie Stowarzyszenie „Klub Otrycki” realizuje swoje statutowe cele zawarte w Statucie Stowarzyszenia.

 1. „Chata Socjologa” ma charakter otwarty, może gościć wszystkich odwiedzających ją Turystów, którzy przestrzegają jej regulaminu.

 2. W „Chacie Socjologa” można:

  1. przenocować w spartańskich warunkach,

  2. korzystać z kuchni, łazienki i innych ogólnie dostępnych pomieszczeń,

  3. organizować imprezy i obozy po wcześniejszym ustaleniu z Radą Otrycką.

 3. Turysta może zgłosić chęć przybycia za pomocą formularza na stronie internetowej www.otryt.bieszczady.pl, zgłoszenie przybycia nie stanowi jednak żadnego zobowiązania.

 4. W „Chacie Socjologa” należy;

  1. zgłosić swoją obecność Gospodarzowi „Chaty Socjologa”, który wpisuje jego dane osobowe do książki meldunkowej, w celu zabezpieczenia żywotnych interesów Stowarzyszenia,

  2. zmienić obuwie przed wejściem do pomieszczeń „Chaty Socjologa”,

  3. angażować się w prace umożliwiające sprawne funkcjonowanie chaty i jej „społeczności”, szczególnie ujawnia się to przez przynoszenie wody, przynoszenie drewna opałowego wskazanego przez Gospodarza, sprzątania po sobie, utrzymywanie porządku, szanowanie innych mieszkańców „Chaty Socjologa”,

  4. przestrzegać ogólnych przepisów przeciwpożarowych,

  5. segregować odpady zgodnie panującymi zasadami i wskazaniami Gospodarza „Chaty Socjologa”.

 5. W „Chacie Socjologa” bezwzględnie nie wolno:

  1. używać otwartego ognia poza kuchnią oraz salą kominkową na parterze,

  2. palić tytoniu w żadnej postaci w tym także tzw. papierosy elektryczne,

  3. korzystać z urządzeń elektronicznych oraz elektrycznych, w szczególności zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w tym smartfonów (również z ich dodatkowych funkcji jak aparat, kamera, dyktafon, notes oraz wszelkich innych funkcji, jakimi dysponują obecnie te urządzenia); dopuszcza się używanie klasycznych latarek i aparatów fotograficznych oraz sprzętu elektrycznego lub elektronicznego niezbędnego przy zorganizowanych obozach, na których użycie wyraził zgodę Gospodarz lub Rada Otrycka.

 6. W „Chacie Socjologa” i jej otoczeniu bezwzględnie nie wolno:

  1. zażywać substancji zabronionych przez polskie prawo w tym marihuana i pochodne,

  2. niszczyć infrastrukturę,

  3. wycinać drzew, krzewów itp. bez zgody Gospodarza,

  4. używać narzędzi elektrycznych i spalinowych bez gody Gospodarza.

 7. W „Chacie Socjologa” nie obowiązuje tzw. cisza nocna należy jednak zwrócić uwagę na komfort i wypoczynek innych mieszkańców „Chaty Socjologa”.

 8. Sala Kominkowa, winna być wysprzątana najpóźniej do godziny 9 dnia następnego po odbywającej się w niej imprezie, a kuchnia do godziny 10.

 9. Wszelkiego rodzaju usterki powstałe z winy gościa Chaty / Turysty, powinny być przez niego naprawione, w przeciwnym razie osoba, która wyrządziła szkodę, ma obowiązek zwrócić wszelkie koszty, związane z jej usunięciem.

 10. Wykorzystanie bazy turystycznej podlega opłacie zgodnie z cennikiem.

 11. Za osoby nieletnie odpowiadają ich opiekunowie.

 12. „Chata Socjologa” nie prowadzi usług turystycznych ani gastronomicznych.

 13. Na terenie „Chaty Socjologa” oraz w jej obrębie każdy przebywa dobrowolnie, wszelkie aktywności wykonuje na własną odpowiedzialność i zobowiązuje się do nie wnoszenia roszczeń na drodze cywilnoprawnej w stosunku do Stowarzyszenia „Klub Otrycki” i firm lub osób wskazanych przez „Klub Otrycki” jako opiekunowie „Chaty Socjologa”.

 14. Osoby nieprzestrzegające zasad Chaty, oraz zachowujący się w sposób narażający na niebezpieczeństwo innych, będą wydalani z Chaty, bez prawa do zwrotu opłaty za wykorzystanie bazy turystycznej.

 15. W sprawach spornych głos decydujący ma zawsze Gospodarz Chaty lub osoba go zastępująca.

Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie "Klub Otrycki", z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 35b/89, 02-672 Warszawa, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000046290 i posługujące się numerem NIP 525-21-23-822, zwane dalej „Klub Otrycki”. Kontakt z Klubem Otryckim w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Klubu Otryckiego nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Kategorie zbieranych danych osobowych

Użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
 • numer telefonu;
 • numer PESEL
 • nazwa, adres i NIP firmy;
 • treść wiadomości kontaktowej.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z funkcjonalności, które tego wymagają.

Przetwarzanie danych osobowych

Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania. Szczegóły określają odpowiednie klauzule znajdujące się pod konkretnymi formularzami.

Prawa Użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;