Dom Pracy Twórczej „Chata Socjologa” jest własnością Stowarzyszenia „Klub Otrycki” i jest miejscem, gdzie Stowarzyszenie „Klub Otrycki” realizuje swoje statutowe cele zawarte w Statucie Stowarzyszenia.

 1. „Chata Socjologa” ma charakter otwarty, może gościć wszystkich odwiedzających ją Turystów, którzy przestrzegają jej regulaminu.

 2. W „Chacie Socjologa” można:

  1. przenocować w spartańskich warunkach,

  2. korzystać z kuchni, łazienki i innych ogólnie dostępnych pomieszczeń,

  3. organizować imprezy i obozy po wcześniejszym ustaleniu z Radą Otrycką.

 3. Turysta może zgłosić chęć przybycia za pomocą formularza na stronie internetowej www.otryt.bieszczady.pl, zgłoszenie przybycia nie stanowi jednak żadnego zobowiązania.

 4. W „Chacie Socjologa” należy;

  1. zgłosić swoją obecność Gospodarzowi „Chaty Socjologa”, który wpisuje jego dane osobowe do książki meldunkowej, w celu zabezpieczenia żywotnych interesów Stowarzyszenia,

  2. zmienić obuwie przed wejściem do pomieszczeń „Chaty Socjologa”,

  3. angażować się w prace umożliwiające sprawne funkcjonowanie chaty i jej „społeczności”, szczególnie ujawnia się to przez przynoszenie wody, przynoszenie drewna opałowego wskazanego przez Gospodarza, sprzątania po sobie, utrzymywanie porządku, szanowanie innych mieszkańców „Chaty Socjologa”,

  4. przestrzegać ogólnych przepisów przeciwpożarowych,

  5. segregować odpady zgodnie panującymi zasadami i wskazaniami Gospodarza „Chaty Socjologa”.

 5. W „Chacie Socjologa” bezwzględnie nie wolno:

  1. używać otwartego ognia poza kuchnią oraz salą kominkową na parterze,

  2. palić tytoniu w żadnej postaci w tym także tzw. papierosy elektryczne,

  3. korzystać z urządzeń elektronicznych oraz elektrycznych, w szczególności zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w tym smartfonów (również z ich dodatkowych funkcji jak aparat, kamera, dyktafon, notes oraz wszelkich innych funkcji, jakimi dysponują obecnie te urządzenia); dopuszcza się używanie klasycznych latarek i aparatów fotograficznych oraz sprzętu elektrycznego lub elektronicznego niezbędnego przy zorganizowanych obozach, na których użycie wyraził zgodę Gospodarz lub Rada Otrycka.

 6. W „Chacie Socjologa” i jej otoczeniu bezwzględnie nie wolno:

  1. zażywać substancji zabronionych przez polskie prawo w tym marihuana i pochodne,

  2. niszczyć infrastrukturę,

  3. wycinać drzew, krzewów itp. bez zgody Gospodarza,

  4. używać narzędzi elektrycznych i spalinowych bez gody Gospodarza.

 7. W „Chacie Socjologa” nie obowiązuje tzw. cisza nocna należy jednak zwrócić uwagę na komfort i wypoczynek innych mieszkańców „Chaty Socjologa”.

 8. Sala Kominkowa, winna być wysprzątana najpóźniej do godziny 9 dnia następnego po odbywającej się w niej imprezie, a kuchnia do godziny 10.

 9. Wszelkiego rodzaju usterki powstałe z winy gościa Chaty / Turysty, powinny być przez niego naprawione, w przeciwnym razie osoba, która wyrządziła szkodę, ma obowiązek zwrócić wszelkie koszty, związane z jej usunięciem.

 10. Wykorzystanie bazy turystycznej podlega opłacie zgodnie z cennikiem.

 11. Za osoby nieletnie odpowiadają ich opiekunowie.

 12. „Chata Socjologa” nie prowadzi usług turystycznych ani gastronomicznych.

 13. Na terenie „Chaty Socjologa” oraz w jej obrębie każdy przebywa dobrowolnie, wszelkie aktywności wykonuje na własną odpowiedzialność i zobowiązuje się do nie wnoszenia roszczeń na drodze cywilnoprawnej w stosunku do Stowarzyszenia „Klub Otrycki” i firm lub osób wskazanych przez „Klub Otrycki” jako opiekunowie „Chaty Socjologa”.

 14. Osoby nieprzestrzegające zasad Chaty, oraz zachowujący się w sposób narażający na niebezpieczeństwo innych, będą wydalani z Chaty, bez prawa do zwrotu opłaty za wykorzystanie bazy turystycznej.

 15. W sprawach spornych głos decydujący ma zawsze Gospodarz Chaty lub osoba go zastępująca.