Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia opisujący jego cele i formy działania:

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Klub Otrycki", zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

[...]

Cele i formy działania

§ 7

Stowarzyszenie kultywuje tradycje Ruchu Otryckiego, powstałego w środowisku uniwersyteckim w Warszawie, działającego od 1973 roku, w zgodzie z wypracowanym i ugruntowanym zestawem wartości i metod działania.

§ 8

 1. Celem Stowarzyszenia jest opieka nad Domem Pracy Twórczej „Chata Socjologa”, pełniącym rolę schronu górskiego w bieszczadzkim paśmie górskim o nazwie Otryt.

 2. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i prowadzenie działalności naukowej, samokształceniowej i działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego i społecznego człowieka, w celu indywidualnego kształtowania osobowości oraz obrony przed procesami destrukcji i autodestrukcji. Rezultatem tych działań jest kształtowanie warunków dla formowania samodzielnie indywidualnej osobowości, która pozostaje przesłanką budowy organicznej treści tego co społeczne w środowisku otryckim.

 3. Celem Stowarzyszenia jest również podejmowanie działań w zakresie:

  1. działalności poznawczej zorientowanej na samozrozumienie i zrozumienie rzeczywistości oraz uczestniczących w niej jednostek.

  2. wspierania działalności animacyjnej, artystycznej i kulturalnej we wszystkich jej przejawach.

  3. kształtowania środowiska kulturowego Bieszczad i działalności ekologicznej dla tego regionu oraz krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz tradycji i kultury związanych z Bieszczadami.

  4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje i finansuje swoje cele przez:

 1. Zarządzanie schronem górskim o nazwie Dom Pracy Twórczej „Chata Socjologa” położonym w bieszczadzkim paśmie Otryt.

 2. Przekazywanie wiedzy o tradycjach Ruchu Otryckiego i towarzyszących mu wartościach, z których najistotniejsze są: wspólna praca na rzecz Chaty Socjologa, szacunek dla tradycji Ruchu Otryckiego, rozwój osobowości, zdobywanie wiedzy, tolerancja, pluralizm poglądów i postaw, brak akceptacji dla agresji, szacunek dla przyrody i krzewienie turystyki górskiej.

 3. Inspirowanie i organizowanie działalności naukowej i edukacyjnej, w tym badań, seminariów, obozów naukowych.

 4. Inspirowanie, organizowanie i wspieranie działalności artystycznej i kulturalnej.

 5. Organizowanie wyjazdów, obozów, spotkań, warsztatów.

 6. Działania edukacyjne w zakresie turystyki, krajoznawstwa i ekologii.

 7. Prowadzenie działalności popularyzacyjno-wydawniczej.

 8. Zachęcanie środowisk zewnętrznych do wspierania celów i statutowej działalności Stowarzyszenia.

{show accesslevels="Aktualny Gospodarz i Klub"}

Pełny tekst aktualnego statutu do pobrania:

{/show}